Kunne du tænke dig at blive ungtræner eller hjælper i HA85?

Som ny ungtræner i HA85 vil du blive taget godt imod, og opleve at få en god introduktion til hjælpetrænerrollen, kultur og værdier i klubben. Det skal være sjovt og udviklende at være frivillig, og derfor tilbyder vi bl.a. vores ungtrænere følgende:

  1. Ungtræner tøjpakke fra Uhlsport
  2. Tilbud om relevante kurser indenfor din sport
  3. Sociale arrangementer, oplæg og pizzaaftener/biografture med de andre ungtrænere.
  4. Udtalelse og et bevis for internt udviklingsforløb

Vi forventer at du er mødestabil og vil bidrage til en god og tryg oplevelse for de børn, du vil få med at gøre. Som ungtræner vil du ikke stå alene med et ansvar for et hold. En voksentræner vil altid have det overordnede ansvar for deltagerne.

Vi kan bruge ungtrænere i alle vores afdelinger, men vi har også opgaver i klubbens organisation, som egner sig til at blive løst af unge. Herunder kan du se kontaktoplysninger på de forskellige idrætter. Har du interesse for én af idrætterne eller opgaverne, så skriv en kort mail til os:

FODBOLD  fodbold@ha85.dk
HÅNDBOLD  haandbold@ha85.dk
BADMINTON  badminton@ha85.dk
ESPORT  esport@ha85.dk
MINIDANS  minidans@ha85.dk
BASKETBALL  basket@ha85.dk
TUMLETID  tumletid@ha85.dk

Opgaver indenfor HA85′ organisation:
Sociale medier
Fotograf
Artikler til HA85-bladet
Cafépersonale
Kontakt: formand@ha85.dk

Hvilke regler og aldersgrænser gælder, når foreninger giver unge hjælpetrænere og hjælpeinstruktører en tjans i foreningen?

Hos HA85 rådgiver vi os løbende hos DGI’s juridiskeafdeling. Herunder forklares reglerne, som fremgår af lovgivningen om arbejdsmiljø:

Der gælder et krav om, at unge skal udføre arbejdet under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Tilsynet skal være tilpasset arbejdets art. Det betyder, at det i nogle situationer er et krav, at der er en voksen til stede under træningen, mens det i andre situationer vil være tilstrækkeligt, at en voksen er i nærheden og hurtigt kan komme til stede.

Det er desværre ikke muligt nærmere at angive, hvilket tilsyn, der er tilstrækkeligt. Foreningen skal foretage en samlet vurdering af en række forhold, herunder:

Hvilken aktivitet er det?
Hvor gamle er deltagerne?
Hvor mange deltager?
Hvad er sandsynligheden for uheld og andre vanskelige situationer?
Hvor gammel er instruktøren/træneren

Lovgivningen skelner mellem børn og unge under 13 år, 13-14-årige og 15-18-årige.

Unge under 13 år
Reglerne har det afsæt, at børn under 13 år ikke må udføre arbejde. Rent juridisk må medlemmer under 13 år gerne hjælpe i foreningen, men ikke være fast frivillig som hjælpeinstruktør eller træner.

Politiet kan i nogle tilfælde give en konkret tilladelse, men efter reglens formulering og administrativ praksis giver denne regel ikke mulighed for at give tilladelse til at være hjælpeinstruktør i en idrætsforening.

I en konkret sag ansøgte en gymnastikforening om politiets tilladelse til at have børn under 13 år som minihjælpere i gymnastik, men politiet gav afslag. Klageinstansen, Arbejdsmiljøklagenævnet, stadfæstede afslaget og udtalte, at arbejdet som hjælpetræner i en gymnastikforening ikke er omfattet af de aktiviteter, som politiet efter ansøgning kan give tilladelse til i medfør af § 44 i bekendtgørelsen om unges arbejde. Derfor har DGI rejst spørgsmålet politisk om, at lovgivningen ændres, så der bliver mulighed for, at børn under 13 år kan være hjælpeinstruktør mv.

Unge mellem 13 og 15 år
Bekendtgørelsen om unges arbejde nævner i et bilag de typer af lettere arbejde, som 13- og 14-årige må udføre. At arbejde som træner og instruktør i en idrætsforening er ikke nævnt. Det er dog helt almindeligt, at unge i denne aldersgruppe er instruktører eller trænere, og der er ingen eksempler på, at Arbejdstilsynet har påtalt dette som ulovligt.

Det er DGI’s vurdering, at det er lovligt, at 13- og 14-årige er instruktører/trænere, men DGI har foreslået, at det kommer til at fremgå udtrykkeligt af bilaget til bekendtgørelsen.

Unge, som er fyldt 15 år og færdige med 9. klasse
Unge, som er fyldt 15 år og ikke er undervisningspligtige, må gerne udføre arbejde som træner og instruktør.

Instruktører under 15 år er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.