Visionen:
Vi vil være Silkeborgs sjoveste forening.

Missionen:
Det skal være sjovt at være aktiv, leder, træner eller på anden måde involveret.
Vi er professionelle amatører, med et “højt fagligt” niveau og agere herefter.
Vi er rummelige og arbejder med bredden og “skeler” til eliten, med fokus på sjove, lærerige og spændende aktiviteter for børn, unge og voksne.
Vi stiller krav og har forventninger til hinanden – også til “forældrene”

Værdierne:
Vi vil have det sjovt.
Vi vil udvikle os.
Vi vil tage ansvar.
Vi vil løfte i fællesskab.

Vedtægter for Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 (HA85)

§ 1: NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 (HA85).
Foreningen har hjemmehørende på Padborgvej 127, 8600 Silkeborg i Silkeborg Kommune.
Stiftende generalforsamling afholdt den 25. marts 1986.

§ 2: FORMÅL
Klubbens formål er at fremme al idræt og fællesaktivitet, og derigennem at udvikle fysisk sundhed og socialt samvær blandt medlemmerne.

§ 3: MEDLEMMER
Der optages såvel aktive som passive medlemmer. Medlemmerne skal vedkende sig disse vedtægter. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 4: KONTINGENT
Kontingentet fastsættes hvert år af de enkelte afdelinger i samarbejde med og med endelig godkendelse af bestyrelsen. Hvis medlemmet ikke betaler kontingent, er det ikke spilleberettiget. Medlemmer i restance kan slettes som medlem i foreningen. Såfremt medlemmet igen ønsker medlemskab, skal alle restancer indbetales.

§ 5: TILHØRSFORHOLD
Foreningen er tilknyttet de i HA85 udbudte idrætsgrenes forbund, medlem af DGI og Idrætssamvirket i Silkeborg samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§ 6: ARBEJDSOMRÅDE
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

§ 7: LEDELSE
Foreningens daglige drift varetages af bestyrelsen i forening med formændene for foreningens aktivitetsudvalg. Bestyrelsen består af fem personer. En formand, en økonomiansvarlig, samt tre øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. Den samlede bestyrelse vælges på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen vælges formanden for 2 år ad gangen lige år, den økonomiansvarlige for 2 år ad gangen ulige år. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år adgangen.
Bestyrelsen kan vælge at lade repræsentanter for underudvalg tiltræde bestyrelsen med eller uden stemmeret, idet de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer dog altid skal udgøre et flertal af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af frafald i bestyrelsen omfordeles ansvarsområderne imellem de tilbageværende medlemmerne indtil førstkommende ordinære generalforsamling hvor en ny bestyrelse vælges. Dog skal bestyrelsen altid bestå af minimum tre medlemmer. Såfremt dette ikke længere kan opretholdes skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at vælge en komplet bestyrelse.
På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer, der vælges for 1 år adgangen.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Forældre der vælges på dette grundlag bliver med valget automatisk medlem af foreningen.
Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.

§ 8: UNDERUDVALG
Der oprettes underudvalg efter gældende organisationsplan til støtte for bestyrelsen. Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg.
Udvalgene er budgetansvarlige, men har ikke økonomisk kompetence, udover det af bestyrelsen godkendte budget.
Dog kan der kun oprettes sponsoraftaler af en af bestyrelsen udpeget person i samme eller i et af foreningens aktivitetsudvalg.
Udvalgene er forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalgene.

§ 9: MEDLEMSFORHOLD
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter IKKE personligt for de af foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10: FORPLIGTELSE
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og fører forhandlinger med autoriteter, byråd m.m.. Foreningen tegnes af formanden eller den økonomiansvarlige alene eller af 2 af de øvrige medlemmer i bestyrelsen.
Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt til foreningens optagelse af lån, kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 11: GENERALFORSAMLING
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år senest 4 måneder efter afslutningen af regnskabsåret og indkaldes ved annoncering i klubbladet eller dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst en måneds varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Valgbarheden til bestyrelsen er 18 år. Valg af et ikke tilstedeværende medlem til bestyrelsen kan foretages, når vedkommende er lovligt forhindret, men har afgivet skriftligt tilsagn.
4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ændring af disse vedtægter kræver mindst 2/3 af de fremmødte afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.
5. Alle personvalg skal foregå ved skriftlige forslag og valg.
6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

7. Digital generalforsamling. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
7.1. Beslutningen om digital generalforsamling kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
7.2 Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
7.3 Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
7.4 Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
7.5 Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

§ 12: DAGSORDEN
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden
4. fremlæggelse af de reviderede regnskaber
5. fremlæggelse og godkendelse af budget
6. behandling af indkomne forslag
7. valg af formand, ledelsesmedlemmer og bestyrelse
8. valg af revisorer
9. eventuelt

§ 13: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 14: BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til stede. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger, som skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 15: REGNSKABSÅR
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Den økonomiansvarlige i bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab.
Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

§ 16: OPLØSNING
1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
2. Foreningens formue tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet i Hvinningdal området.
3. Fordelingen af evt. midler foretages/varetages af DGI.